Vision UK

Vision UK Education Centre
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ

Vision UK Education Centre
เป็นหน่วยงานให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ ที่ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้คำแนะนำ และข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียนและนักศึกษา ที่สนใจจะไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาของประเทศอังกฤษทั้งของรัฐบาลและเอกชน

บริการฟรีของ Vision UK

 1. บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลของหลักสูตร และสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์
 2. ให้คำแนะนำในการกรอกใบสมัครพร้อมทั้งดำเนินการสมัครเรียนและติดตามผลการสมัคร
 3. จัดหาที่พักที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา
 4. ให้คำแนะนำและดำเนินการยื่นขอ Visa โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
 5. บริการด้านการเดินทาง โดยจองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษแก่นักเรียนและผู้ปกครอง
 6. จัดรถรับ – ส่ง สนามบินที่ประเทศอังกฤษ
 7. ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกเดินทาง
 8. บริการให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ
 9. จัดโครงการเรียนและฝึกงานภาคฤดูร้อนให้กับนักศึกษาภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 10. จัดโครงการ Summer Course ในช่วงปิดภาคเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ , โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 11. จัดโครงการ English Plus Work Experience ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของ Vision UK
โครงการของ Vision UK ปี 2558
โครงการค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอัสสัมชัญ ปี 2558 โครงการค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปี 2558 โครงการค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ปี 2558 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ เมืองไบรตั้น ปี 2558
   
โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ กรุงลอนดอน ปี 2558 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ กรุงลอนดอน ปี 2558    
โครงการของ Vision UK ปี 2557
โครงการค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เดือนตุลาคม ปี 2557 โครงการค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เดือนตุลาคม ปี 2557 โครงการเรียนและฝึกงานของภาควิชาการท่องเที่ยว และการโรงเเรมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2557 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2557
โครงการค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอัสสัมชัญ ปี 2557 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ เมืองไบรตั้น ปี 2557 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ กรุงลอนดอน ปี 2557 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ กรุงลอนดอน ปี 2557
โครงการของ Vision UK ปี 2556
โครงการค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอัสสัมชัญ ปี 2556 โครงการค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา ปี 2556 โครงการค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนทิวไผ่งาม ปี 2556 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ เมืองไบรตั้น ปี 2556
โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ กรุงลอนดอน ปี 2556 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ กรุงลอนดอน ปี 2556 โครงการเรียนและฝึกงาน ของภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงเเรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2556 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2556
โครงการของ Vision UK ในปี 2555
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ปี2555 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ เมืองเฮสติ้ง ปี 2555 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ กรุงลอนดอน ปี 2555 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ กรุงลอนดอน ปี 2555
โครงการเรียนและฝึกงานของ ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2555 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนนานาชาติ เดือนกรกฎาคม ปี 2555 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ที่จัดร่วมกับ British Council เดือนตุลาคม ปี 2555 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เดือนตุลาคม ปี2555
โครงการของ Vision UK ในปี 2554
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ปี2554 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี2554 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ที่จัดร่วมกับ British Council ณ เมืองเฮสติ้ง ปี 2554 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ กรุงลอนดอน ปี 2554
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ปี2554 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี2554 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ที่จัดร่วมกับ British Council ณ เมืองเฮสติ้ง ปี 2554 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ กรุงลอนดอน ปี 2554
โครงการของ Vision UK ในปี 2553
โครงการค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ปี 2553 โครงการค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ปี 2553 โครงการเรียน IELTS ของโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ปี 2553 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ เมืองเฮสติ้ง ปี 2553
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ปี 2553 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ปี 2553 โครงการเรียน IELTS โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ปี 2553 โครงการค่ายภาษาอังกฤษจัดร่วมกับ British Council ณ เมืองเฮสติ้ง ปี 2553
โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ กรุงลอนดอน ปี 2553 milner โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ กรุงลอนดอน ปี 2553 wimbledon โครงการเรียนและฝึกงานของ ภาควิชาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2553 โครงการค่ายภาษาอังกฤษของ นักเรียนนานาชาติ เดือน กรกฎาคม ปี2553
โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ กรุงลอนดอน ปี 2553 milner โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ กรุงลอนดอน ปี 2553 wimbledon โครงการเรียนและฝึกงานของ ภาควิชาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2553 โครงการค่ายภาษาอังกฤษของ นักเรียนนานาชาติ เดือน กรกฎาคม ปี2553
โครงการของ Vision UK ในปี 2552
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ปี 2552 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ เมืองเฮสติ้ง ปี 2552 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ กรุงลอนดอน ปี 2552 โครงการเรียนและฝึกงานของภาควิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2552
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ปี 2552 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ เมืองเฮสติ้ง ปี 2552 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ กรุงลอนดอน ปี 2552 โครงการเรียนและฝึกงานของภาควิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2552
โครงการของ Vision UK ในปี 2551
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ปี 2551 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปี 2551 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ กรุงลอนดอน ปี 2551 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ เมืองซีฟอร์ด ปี 2551
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ปี 2551 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปี 2551 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ กรุงลอนดอน ปี 2551 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ณ เมืองซีฟอร์ด ปี 2551
โครงการเรียนและฝึกงานของ ภาควิชาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2551      
โครงการเรียนและฝึกงานของ ภาควิชาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2551      
โครงการของ Vision UK ในปี 2550
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ปี 2550 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปี 2550 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ปี 2550 โครงการเรียนและฝึกงานของ ภาควิชาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2550
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ปี 2550 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปี 2550 โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่จัดร่วมกับ British Council ปี 2550 โครงการเรียนและฝึกงานของ ภาควิชาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2550
โครงการของ Vision UK ในปี 2549
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ปี 2549 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ปี 2549 โครงการเรียนและฝึกงานของ ภาควิชาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2549 โครงการศึกษาและฝึกงาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2549
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ปี 2549 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ปี 2549 โครงการเรียนและฝึกงานของ ภาควิชาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2549 โครงการศึกษาและฝึกงาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2549
โครงการของ Vision UK ในปี 2548
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปี 2548 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ที่จัดร่วมกับสายการบินภูเก็ตแอร์ ปี 2548 โครงการเรียนและฝึกงานของ ภาควิชาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2548 โครงการเรียนและฝึกงานของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2548
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปี 2548 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ที่จัดร่วมกับสายการบินภูเก็ตแอร์ ปี 2548 โครงการเรียนและฝึกงานของ ภาควิชาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2548 โครงการเรียนและฝึกงานของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2548
โครงการของ Vision UK ในปี 2547
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปี 2547 โครงการเรียนและฝึกงานของ ภาควิชาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2547    
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปี 2547 โครงการเรียนและฝึกงานของ ภาควิชาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2547    
โครงการของ Vision UK ในปี 2546
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ปี 2546 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ จังหวัดเชียงใหม่ของหนังสือพิมพ์ Student Weekly ปี 2546 โครงการศึกษาและฝึกงานของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( ABAC ) ปี 2546  
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ปี 2546 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ จังหวัดเชียงใหม่ของหนังสือพิมพ์ Student Weekly ปี 2546 โครงการศึกษาและฝึกงานของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( ABAC ) ปี 2546  
โครงการของ Vision UK ในปี 2545
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ปี 2545      
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ปี 2545      
Copyright 2011 @ All Righted Reserved.
Vision UK Education Centre K.S.L.Tower 14 Floor 503/22 Sri-Ayudhaya Road, Phayathai
Rajthavee Bangkok 10400 Thailand Tel: (0) 2642 6261 – 3 Fax: (0) 2642 6146